Agjenda e trajnimit: Strategjitë për mbledhjen e borxheve në biznese

Dita 1

-Hyrje në mbledhjen e borxhit;

-Kuptimi i procesit të mbledhjes së borxhit;

-Aspekti ligjor dhe rregullativ;

-Teknikat efektive të komunikimit;

-De-përshkallëzimi dhe ndjeshmëria në komunikim;

-Përmbledhje e ligjeve për mbledhjen e borxhit;

-Praktikat etike dhe kërkesat e pajtueshmërisë;

-Rëndësia e dokumentacioni dhe mbajtja e shenimeve;

-Strategjitë për të negociuar me debitorët;

-Ushtrime në role për praktikën e negociatave;

Dita 2

-Krijimi i planeve të shlyerjes së borxheve;

-Trajtimi i mosëmarrveshjeve dhe kundërshtimeve;

-Përshtatja dhe fleksibiliteti;

-Përshtatja e zgjidhjeve për situatat individuale të debitorit;

-Qasje për lloje të ndryshme debitorësh;

-Përdorimi i softuerit dhe mjeteve për mbledhjen e borxheve;

-Menaxhimi dhe raportimi i të dhënave;                                                                                                                                              –

Roli i ndjeshmërisë dhe shërbimit ndaj klientit;

-Ndërtimi i raportit dhe besimit;

-Sigurimi i një eksperience pozitive;

-Shembuj nga jeta reale dhe raste studimore për zbatime në praktikë.