KTHEHEMI NË BIZNES MË TË ORGANIZUAR-MENAXHIMI

Kategoria:

Përshkrim

Top Consulting organizon trajnim 2 ditor me titull:

KTHEHEMI NË BIZNES MË TË ORGANIZUAR-MENAXHIMI

Datat e fillimit: 23 & 24 Gusht 2023
⏱ 11:00-15:30

Vendi: Prishtinë

Përmbajtja e trajnimit:

✅ Kuptimi dhe rëndësia e drejtimit / menaxhimit
Funksionet e drejtimit / menaxhimit
Kompetencat e drejtuesit / menaxherit
Stilet e drejtimit
Tipet e motivimeve
Autoriteti dhe delegimi i tij

✅ Menaxhimi i performancës
Vendosja e objektivave
Vendosja e kritereve matëse
Vendosja dhe zbatimi i shpërblimeve
Shembuj praktik

✅ Menaxhimi i konflikteve
Fazat e formimit të ekipeve
Llojet e konflikteve
Negocimi dhe zgjidhja e tyre

✅ Komunikimi orientues dhe gjithëpërfshirës
Sistemi i komunikimit të brendshëm të kompanisë
Struktura e kompanisë (Organogrami)

✅  Menaxhimi i kohës dhe stresit
Strategjitë efikase menaxhimit të kohës
 Teknika të reduktimit të stesit në punë

Çmimi i pjesëmarrjes:

Trajnerë:
Liridon Alidemaj , CEO, Top Consulting (mbi 10 vite përvojë në sektorin privat)
Elda Bajraktari, SHRM-SCP (24 vite përvojë pune)

Mënyra e pjesëmarrjes!

Të interesuarit mund t’i rezervojnë vendet e tyre duke plotësuar formularin online në linkun: http://bitly.ws/RtLv; apo përmes +383 43 578 005

Profilet e trajnerëve mund t’i gjeni në linqet e mëposhtme:
http://bitly.ws/RtJs
http://bitly.ws/RtJy

Në fund të trajnimit pjesëmarrësit do të pajisen me certifikatë të vijueshmërisë.