DOKUMENTACIONI LIGJOR OBLIGATIV NGA SIGURIA DHE SHËNDETI NË PUNË- PËR BIZNESET KOSOVARE

Kategoria:

Përshkrim

Top Consulting në bashkëpunim me kompaninë SSHP OSH organizojnë Seminar 1 ditor me titull:

DOKUMENTACIONI LIGJOR OBLIGATIV NGA SIGURIA DHE SHËNDETI NË PUNË- PËR BIZNESET KOSOVARE

Data: 26 Shtator 2023
Ora: 12:30-17:00

Vendi: Prishtinë

Objektivat :
Qëllimi i këtij trajnimi është ngritja e njohurive të punëdhënësit në respektimin e dispozitave juridike nga ndërmarrjet private, publike, organizata, institucione si dhe procedurat e menaxhimit të këtij ligji.

Temat që do të shtjellohen janë:

Ligji 04/L-161 për Sigurinë dhe Shëndetit në punë-Qëllimi
Detyrat kryesore të punëdhënisit në fushën e SSHP-së
Detyrat kryesore të të punësuarve në fushën E SSHP-së
Pse duhet Sigurimi dhe Shëndeti në punë?
Korniza Institucionale e Sigurisë dhe Shëndetit në Punë në
Kosovë
Problemet me të cilat ballafaqohen operatorët ekonomik në
mplementimin e Ligjit të SSHP-së
Kërkesat minimale të SSHP-së për vendet e punës
Si bëhet përdorimi i paisjeve personale mbrojtëse
Kërkesat për sigurimim e shenjave të sigurisë në vendin e
punës
Dokumenti mbi vlerësimin e riskut në vendin e punës-Procedura.
Mbrojtja e punëtorëve në marrëdhënie pune
Kërkesat e trajnimit të SSHP-së të stafit në një kompani
Masat ndëshkuese sipas Ligjit 04/L-161

Çmimi për pjesëmarrës: 55 euro

Ligjërues: Gëzim Xërxa.

Si duhet të aplikoni ?
Të interesuarit mund të aplikojnë duke i plotësuar të dhënat online në linkun: bit.ly/3MlClGI; tel: +383 43 578 005

Pjesëmarrësit në fund të trajnimit do të pajisen me Certifikatë të pjesëmarrjes.