KRPP

038 213 796 038 213 *** show
info@rks-gov.net
Open Jobs - 2

About Company

Komisioni Rregullativ i  Prokurimit Publik i Kosovës  është themeluar duke u bazuar në  nenin 81 të Ligjit  për  Prokurim Publik  Nr . 2003/17, i cili ka hyrë në  fuqi më 09  Qershor  2004, më pas i amandamentuar me rregullore Nr. 2007/20.
KRPP është agjenci e pavarur rregullatore, që do të thotë se asnjë zyrtar publik nuk mund të ushtrojë ose të përpiqet të ushtrojë ndikim në KRPP në lidhje me ndonjë vendim të caktuar operacional apo rregullativ të KRPP-së.