BPB Banka

+38338620620 +38338620*** show
informata@bpbbank.com
Open Jobs - 0

About Company

BPB është bankë komerciale vendore e licencuar dhe e pranishme në tregun bankar të Kosovës që nga viti 2001. Që nga atëherë jemi në rritje të vazhdueshme, zhvillim dhe mbështetje të klientelës. Fleksibiliteti, afërsia dhe kujdesi ndaj klientëve e bëjnë BPB-në të veçohet. Ne ofrojmë portfolio të gjerë të produkteve dhe shërbimeve të projektuara enkas për mbështetjen e nevojave të individëve, ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, si dhe korporatave. Qëllimi ynë strategjik është të mbështesim zhvillimin e ekonomisë dhe bizneseve kosovare prandaj fokusi ynë është të krijojmë raporte të shëndosha dhe afatgjate me klientë me besim të ndërsjellë.

Rritja dhe zgjerimi i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme përveç se ndihmon zhvillimin ekonomik të vendit, i mundëson BPB-së, si partnere strategjike, të krijojë hapësira për promovim dhe stabilitet afatgjatë për kapitalin vendor. Duke ofruar shërbime cilësore dhe të thjeshta për përdorim, BPB mbështetë familjet, të punësuarit dhe studentët në jetësimin e planeve dhe nevojave të tyre.

Na vizitoni në njërën nga 26 njësitë tona nëpër tërë Kosovën, për të mësuar më shumë për shërbimet e bankës së vendit si dhe për të përfituar nga produktet e disejnuara që për qëllim kanë zhvillimin e përbashkët.

Mospranim i Përgjegjësisë

Banka për Biznes Sh. A. nuk është përgjegjëse dhe në mënyrë shprehimore mohon/nuk pranon çfarëdo përgjegjësie për çfarëdo lloj dëmi që mund të rrjedh nga përdorimi, referimi dhe/apo mbështetja në cilëndo informatë që gjendet në këtë ueb faqe. Pavarësisht se informatat në këtë ueb faqe rifreksohen periodikisht, Banka për Biznes Sh. A. nuk jep çfarëdo lloj garancie që informatat e tilla janë korrekte, të kompletuara dhe/apo të freskuara. Përveç kësaj, edhe pse kjo ueb faqe mund të përmbaj lidhje që dërgojnë tek burime tjera në internet, Banka për Biznes Sh. A. nuk është përgjegjëse për përmbajtjet e pasakta, të pavërteta, shpifëse, ofenduese ose të paligjshme në burime të tilla.

Banka për Biznes Sh. A. është pronare dhe ka/posedon të drejtat e autorit mbi të gjithë përmbajtjen e kësaj ueb faqe, duke përfshirë tekstin, grafikat dhe fotografitë, përveç nëse parashihet ndryshe. Përmbajtja e kësaj ueb faqe nuk mund të kopjohet, shpërndahet, modifikohet dhe/apo ri-publikohet pa autorizimin me shkrim të Bankës për Biznes Sh. A