TRAJNIM: PËRPILIMI & RAPORTIMI I PASQYRAVE FINANCIARE

1 Shkurt, 2024

Aplikoni për këtë punë

Emaili *

Përshkrimi i Punës

Top Consulting organizon trajnim 1 ditor me temën:
PËRPILIMI & RAPORTIMI I PASQYRAVE FINANCIARE 
Data: 20 Shkurt 2024
Ora: 10:00-15:30 
Ligjëruese: Albulenë Rrahmani (Kontabiliste e Certifikuar)
Lokacioni: Rr. Nekibe Kelmendi, Pallati i Avokatëve, Prishtinë
Përmbajtja e trajnimit
-Verifikimi i saktësisë së transaksioneve financiare;
Krahasimi i pasqyrave financiare me deklarimet tatimore;
Kontrolli financiar për Bilancin Vërtetues dhe Veprimet ne Librin e Madh,Kontabilizimet.
-Përgatitja e pasqyrave financiare dhe Legjislacionit Tatimor e Fiskal.
GRUPET E INTERESIT: 
-Të punësuar në kompani private/publike;
Pronarë të bizneseve të vogla ose të mesme;
Menaxher/Administrator të bizneseve të mëdha;
Persona të tjerë që i lidhin interesa të fushës financiare;
Studentë nga lëmia e ekonomisë. apo të punësuar!
Rezervoni vendin përmes këtyre mënyrave:
Formularit të aplikimit në linkun: https://forms.gle/YRS2Q1Y88VdMcZWL6
Tel: +383 43 578 005
E-mail: topconsulting.ks@gmail.com
Në fund të trajnimit, të gjithë pjesëmarrësit do të jenë aftësuar për të mbyllur vet
Bilancin e nje kompanie sipas legjislacionit tatimor.
INFO SHTESË
Trajnimi është i orientuar nga praktika, ku përmes shembujve në kompani të ndryshme në fushën e prodhimit,farmaceutikës, tregtisë,ndërtimit etj, si dhe përmes softuerit do të bëhet përgatitja e pasqyrave finaciare dhe demonistrimi i mbylljes së vitit.
Trajnimi është i përpiluar që të jetë interaktiv, me pyetje dhe përgjigje nga pjesëmarrësit (Konsulencë gjatë trajnimit nga ana e Ekspertit Kontabël).