THIRRJE PËR PROPOZIME: ÇMIMI MJEDISOR PËR SHKOLLA “DERVISH ROZHAJA” / POZIV ZA PREDLOGE: EKOLOŠKA NAGRADA ZA ŠKOLE “DERVISH ROZHAJA”

11 Shtator, 2023
Aplikimi përfundon: 8 Nëntor, 2023

Aplikoni për këtë punë

Emaili *

Përshkrimi i Punës

Shtojca 1: Formulari i projekt propozimit
Shtojca 2: Formulari i buxhetit

Prilog 1: Obrazac za predlog projekta
Prilog 2: Obrazac za budžet

Burimi:www.caritas.ch/en/kosovo/