FTESE PER OFERTE: Material shpenzues për Zyre

06/17/2024
Application deadline closed.

Job Description

FTESE PER OFERTE

Fondacioni SOS Fshatrate Fëmijëve Kosovë është organizatë joqeveritare e përkujdesjes sociale e dedikuar për përkrahjen e fëmijëve pa përkujdesje prindërore dhe në nevojë,pa marrë parasysh etninë,kombësinë dhe besiminfetar.

SOS Fshatrat e Fëmijëve duke përfshirë të gjithë projektet në kuadër të organizatës, ftonkompanitë e specializuara dhe të interesuara për:

Furnizim me:

  • Material shpenzues për Zyre

Të interesuarit mund të marin listën e specifikimit cdo ditë pune në email adresën: procurement1@soskosova.org deri me datën: 08.07.2024

Dokumentet e nevojshme:

  • Çertifikata e regjistrimit të Biznesit/ NUI,
  • Çmimet duhen të kuotohen në euro pa TVSH

Kompania duhet t’i ketë të gjitha pajisjetdhe logjistikën për ofrimin e artikujve deri në lokacionin tonë

Vlefshmëria e ofertës duhettë jetë 60 ditë nga data e mbylljes së Ftesës për Ofertë

Me rastin e nënshkrimit të kontratës ofertuesii përzgjedhur duhet të dorëzojëVërtetimin Tatimor

Kriteret e përzgjedhjes së ofertës:

  1. Plotësimi i specifikacionit sipas kërkesës
  2. Pasplotësimit të specifikacionit; çmimi më i lirë

Ofertat duhen të jenë (1 në origjinale + 1 kopje)në pliko të mbyllur, të specifikuara për: “Material shpenzues për Zyre” dhe të dorëzohen në SOS-Fshatrat e Fëmijëve Rr. 1 Tetori p.n. Velani cdo ditë pune nga ora 09:00-15:00 deri me: 09.07.2024